دانلود تک نوازی تار آیدین علیانسب در آلبوم سرگشته

این آلبوم را می‌توان یکی از بهترین دو‌نوازی‌های (تار و تمبک) اخیر قلمداد کرد. این ادعا با اندکی تامل و درایت از سوی شنونده به اثبات می‌رسد.

دانلود تک نوازی تار

دانلود تک نوازی تار آیدین علیانسب در آلبوم سرگشته